veriaci požehnanie pomazanie popol

V rímskokatolíckej cirkvi v celom svete sa Popolcovou stredou 10. februára 2016 zaèína v tomto roku 40-dòové obdobie pôstnej prípravy na Ve¾kú noc - najstarší a najvýznamnejší sviatok kresanského cirkevného roka. Hlavným zmyslom Popolcovej stredy je pripomenú ¾uïom dôležitos pokánia, prehåbenia viery v Boha i lásky k blížnym. Súèasou liturgie v katolíckych kostoloch v tento deò je posvätenie popola a kòazi robia popolom znak kríža na èelá veriacich so slovami: "Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš", alebo "Kajajte sa a verte v Evanjelium". Na snímke pomazanie veriacich popolom na znak pokánia v rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie v Trebišove 10. marca 2016. FOTO TASR - Roman Hanc